اداره آموزش و پرورش شهرستان خرم بید
img1
اخبار
rss
طرح سباح دختران در خرم بید آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خرم بید؛   .
حضورآقای جمشیدی معاون آموزشی اداره کل در خرم بید.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خرم بید؛      
گرامی داشت هفته سوادآموزی در خرم بید.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خرم بید:  به م
همایش پیشگیری از ایدز و دیابت در خرم بید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خرم بید؛   .
مسابقات شطرنج دوره ابتدایی پسردر خرم بید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خرم بید:      
  
لینک های مفید1
اداره فناوری
اداره فناوری
سامانه هوشمند معلم
سامانه هوشمند معلم
خبر خوان'', hexadecimal value 0x1F, is an invalid character. Line 1, position 1.